İpotekli borç senedi, vadesi belirlenmiş kişisel bir alacağın güvence altına alınması için bir gayrimenkulün rehin edilmesi işlemidir. Borçlunun borcunu belirlenen vadelerde ödememesi durumunda, alacaklının diğer mallarına müracaat hakkı verir.

İpotekli borç senedi örneği

İpotekli borç senedi şahsi alacaklar için kurulabilen bir rehin hakkıdır. Bu nedenle alacak ve rehin birbirine bağlı unsurlardır. Borca istinaden ipotek gösterilebilmesi için öncelikle gayrimenkule ilişkin bir değer tespiti yapılır. Miktarın gayrimenkulün değerini aşması durumunda ise senet yolu ile rehin kurulumu yapılamaz.
Rehine konu olan gayrimenkulün devir ya da bölünmesi durumunda ipotek hükümleri geçerlidir. Rehin olarak gösterilen taşınmaz satılsa bile borçlunun sorumluluğu devam eder. Şekil şartına tabi bir işlem olduğundan senedin hukuki olarak geçerli olabilmesi için tapu müdürlüğünde tescil edilmesi ve resmi senet olarak düzenlenmesi gerekir. Senedin kurulumunda mülk sahibi sorumludur.

İpotekli borç senedi ve irat senedi farkı

İrat senedi bir gayrimenkul üzerinde alacak hakkı meydana getiren bir taşınmaz yüküdür. İrat senedi ile rehin olarak gösterilebilecek gayrimenkuller tarım arazileri, meskenler ve imara uygun arsalar ile sınırlandırılmıştır. İrat senedi ile rehine konu olan alacak bedeli, taşınmazların gelir değerinin 3/5’ini aşamaz.
İrat senedi kurulumu ile borçlu malik olmakla birlikte kişisel bir borç doğurmadığından borcun nedenini göstermez. Gayrimenkulün el değiştirmesi halinde eski malikin borç sorumluluğu ortadan kalkar. Gayrimenkulü edinen malik borcu kabul etmiş olur.