İmar uygulamalarının temelini oluşturan imar planı nüfusu 10.000’in üzerindeki yerleşim alanlarında; planlanan yerin adaları, adaların düzeni, yol ve diğer ayrıntıları kadastral durumuyla beraber içeren planlardır. İmar planları temel olarak adaların ya da kadastral parsellerin düzenlenmesi, yapıların cephelerinin yol mesafelerinin oluşturulması, sosyal ve kültürel tesis alanlarının dahil edilmesi gibi amaçlarla plan notlarına işlenirler. Bölge büyüklüklerine göre imar planları farklı ölçeklere göre hazırlanır.

İmar planı değişikliği

İmar planları zamanla birlikte planlanan bölgenin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalabilir. Bu gibi durumlarda, vatandaşlar belediyelere başvurarak imar planlarında değişiklik yapılmasını talep edebilirler. Planda değişiklik talep eden gayrimenkul sahibi, mevcut imar planının yanı sıra önerdiği imar planı, zemin raporu, başvuru dilekçesi ve ilgili parselin fotoğraflarıyla birlikte ilgili belediyeye başvurur. İmar komisyonunun raporuna göre belediye meclisi değişikliğin kabulü ya da reddine karar verir.

İmar planına itiraz

Karar bağlanmış olan imar planları üzerinde itiraz ve değişiklik hakkı saklıdır. Hazırlanan imar planı, belediyeler tarafından belirlenen yerlerde muhataplarına ilan olunmak suretiyle, 30 gün süre ile askıda durur. Bu süre zarfında plana itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar belediye meclisi tarafından görüşülerek 15 gün içerisinde karar bağlanır. Plana iptal davası açabilmek için ask süresinin beklenmesi gerekir.

İmar planı lejant

Haritalardaki özel sembollerin gösterildiği bölüme lejant adı verilir. Çoğunlukla haritaların alt kısmında yer alan lejant tablolarında harita üzerindeki renk, simge, ölçek vb. işaretlerin ayrıntıları yer alır. İmar planlarındaki lejant tablolarında ise mesken yoğunluğu, belediyelerin hizmet bölgeleri, eğitim alanları, dini tesisler ve yüksek gerilim hatlarına ilişkin semboller ve açıklamaları bulunur.