Bir yapının inşaatına başlayabilmek için ilk gereken belgelerden biri inşaat ruhsatıdır. İnşaat ruhsatı verme yetkisi belediye sınırları ve mücavir alanlarda belediyelerde, bu alanlar dışında ise valiliklerdedir.

İmar çapı nedir?

İmar uygulamalarına uygun olacak şekilde yapı inşa edebilmek ve inşaat ruhsatı alabilmek için ruhsattan önce imar çapı adı verilen bir belge alınır. İmar çapı, yönetmelikler ve idarece belirlenmiş olan imar planlarına uygun olarak, inşaatı planlanan yapının özelliklerini gösteren bir tür krokidir.

İmar çapı hesaplama

Yapının mimari projesi ile beraber bir nevi kimlik belgesi sayılabilecek olan imar çapında parsel üzerindeki yapının diğer parsellere göre konumu, taban alanı, kat sayısı, yüksekliği, komşu parsellere mesafesi ve yol cephe durumu gibi bilgiler yer alır. Oturma alanını veren taban alanı kat sayısı (TAKS) ve emsal değerini veren kat alanı kat sayısı (KAKS) da çap belgesinde yer alır. İmar çapında yer alan TAKS ve KAKS oranları ile bir arsa üzerine yapılabilecek yapının maksimum taban alanı ve kat sayısı hesabı yapılabilir.

İmar çapı nasıl alınır?

İmar çapı belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde belediyelerden, bu alanların dışında kalan yerler için valiliklere dilekçe ile başvurularak alınır. Planlı Tip Alanlar Yönetmeliği’ne göre belediyeler ve valilikler çap belgesine başvurulduktan sonra iki gün içinde başvuru sahibine belgeleri vermekle yükümlüdür. İdare, belirtilen süreler içerisinde çap belgesini veremeyecek ise belge verememe gerekçesini aynı süre dahilinde yazılı olarak başvuru sahibine bildirmek zorundadır. Çap belgesi alabilmek için gerekli belgeler malikin kimlik bilgileri, tapu kaydı ve başvuru dilekçesidir.